Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia saattohoitotyössä työskentelevien hoitajien näkökulmia siitä, onko heillä riittävää tietoa monikulttuurisessa -ja uskontoisessa saattohoidossa toimimiseen ja, ovatko aiemmin teemasta tuotetut oppaat ja koulutukset tarjonneet työkaluja hoitotyön ammattilaisille. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota opinnäytetyön yhteistyötaho Oasis keskussäätiö sr. voi hyödyntää koulutustoimintansa kehittämisessä.

Opinnäytetyötä taustoittaa Suomen väestörakenteen muutos ja muslimiväestön kasvu, jotka osaltaan näkyvät terveydenhuollon tarpeena kyetä tunnistamaan moninaistuvan väestön tarpeita. Saattohoito on ihmiselämän viimeisiä etappeja, jolloin on erittäin tärkeää, että saattohoidossa on osaamista kohdata eri vakaumuksia ja kulttuureja edustavia potilaita. Tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin ryhmähaastatteluna, johon osallistui kolme saattohoitotyössä työskentelevää sairaanhoitajaa. Aineiston tueksi toteutettiin yksi asiantuntijahaastattelu muslimien saattohoitokysymysten parissa jo pitkään toimineelle asiantuntijalle.

Tulosten mukaan on havaittavissa, että muslimipotilaiden saattohoitoon liittyvien uskonnollisten toiveiden huomioiminen oli haastatteluun osallistuneiden hoitajien organisaatiossa huomioitu hyvin. Tulosten mukaan muslimipotilaat eivät kuitenkaan välttämättä saa vakaumuksen huomioivaa saattohoitoa yhdenvertaisesti valtakunnallisella tasolla. Taustavaikuttajana tässä näkyy ettei eri organisaatioissa ole riittävästi tietoa muslimipotilaiden tarpeista.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että jatkossa tulee kiinnittää huomiota eri hyvinvointialueilla toimivien saattohoitoyksiköiden henkilöstön koulutukseen ja muslimipotilaiden saattohoitokysymysten esille nostamiseen. Tietoutta voitaisiin lisätä esimerkiksi koulutuksella ja valtakunnallisesti toimivalla puhelinpalvelulla, joka kattaisi eri taustaisten potilaiden hoidon kysymyksiin liittyvää konsultaatioita.